TÉMY

1. 2. 2022 sa otvorí aplikácia, kde sa študenti musia zaregistrovať, následne môžu mesiac online trénovať. Každý februárový týždeň bude venovaný inej téme, študenti môžu prechádzať otázky jednu po druhej bez časového stresu. Uvedený týždeň bude v ekotrenažéri možnosť trénovať otázky z danej oblasti, pričom sú medzi nimi “schované” otázky z prvého súťažného kola. Otázky v ekotrenažéri sú z rôznych zdrojov, ale súťažné otázky sú tvorené VÝHRADNE  z odporúčanej literatúry. Napriek tomu, že environmentálna výchova je prierezový predmet, nikto nebude ukrátený, trénovací priestor je pre každého rovnaký – teda každý má rovnaké šance vyhrať.

Každý týždeň bude venovaný inej téme:

Voda

1. 2. 2022 – 6. 2. 2022

Biodiverzita

7. 2. 2022 – 13. 2. 2022

Odpad

14. 2. 2022 – 20. 2. 2022

Klimatická zmena

21. 2. 2022 – 28. 2. 2022

PRAVIDLÁ

Marec 2022 je súťažný mesiac, prebiahať bude nasledovne:

4. 3. 2022
od 9.00 do 10.00

súťaží skupina:
5-6. ročník základných škôl
príma SŠ

11. 3. 2022
od 9.00 do 10.00

súťaží skupina:
7-8-9. ročník základných škôl
sekunda – kvarta SŠ

18. 3. 2022
od 9.00 do 10.00

súťaží skupina:
stredné školy
kvinta – oktáva SŠ

Z každej vekovej kategórie postupuje do finálového kola 33 najlepších študentov. Otázky finálového kola sa v tréningovej časti nenachádzajú, ale všetky pochádzajú len z uvedenej odporúčanej literatúry.

25.3. 2022
FINÁLNE KOLO
 naraz o 9.00
postupújúci z 1. kola

Vyhlásenie víťazov vedomostnej hry bude zverejnené na stránke www.ekoolympiada.sk symbolicky ku dňu učiteľov 28.3.2022. Víťazov budeme kontaktovať emailom aj telefonicky.

 

Ostatné dni v marci, okrem hracích dní, bude appka v tréningovom móde otvorená pre všetkých. V prípade rovnakého počtu bodov rozhoduje časový limit, teda rýchlejší vyhráva. Pripravených je 50 otázok, ktoré budú musieť súťažiaci odpovedať v časovom limite. Otázky nezodpovedané v časovom limite nebudú bodovo hodnotené. Odpovede na všetky otázky nájdete v odporúčanej literatúre pripravenej metodikmi enviromentálnej výchovy.

Dva tipy otázok:
a) Výber z možností a,b,c,d – 1 bod
b) Doplň správnu odpoveď – 2 body (platí len pre stredné školy)

8
sova

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

Ekoolympiada je vedomostná hra, ktorá by mala podporiť povedomie o ochrane životného prostredia a klimatickej zmene. Formou hry by o.z. Planet Lover chcelo motivovať čo najväčší záber študentov po celom Slovensku. Na to aby deti mohli súťažiť, v pravidlách súťaže nájdu odporúčanú literatúru.
Školy dostávajú príspevok na nákup učebníc k povinným predmetom, no ten zďaleka nepokrýva ich skutočné potreby. Preto nemôžeme žiadať, aby školy nakúpili nami odporúčané učebné pomôcky, nakoľko nemáme povinný predmet “ environmentálna výchova”. Preto sme sa rozhodli osloviť SAŽP, či by nebolo možné túto formu neformálneho vzdelávania podporiť práve dodáním učebných pomôcok a kníh do škôl. Veríme, že aj týmto krokom pomôžeme učiteľom a žiakom, ktorí majú chuť vzdelávať a rožširovať svoje vedomosti v oblasti ochrany životného prostredia. Už čoskoro by na takmer 3000 základných a stredných škôl mala prísť sada odporúčanej literatúry aj so sprievodným listom, o podrobnejších detailoch našej hry.

Požičaná planéta

Environmentálna výchova a udržateľný rozvoj I.
(témy: Ochrana životného prostredia, Zachovanie kultúrneho dedičstva, Odcudzenie sa ľudí prírode, Kvalita života)

Prečo sme vybrali knihu z programu Požičaná planéta:
So zameraním na uvedené ciele bola vyberaná aj odporúčaná literatúra pre prípravu žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Pre využitie Odborných metodických príručiek pre pedagogickú prax Environmentálna výchova a udržateľný rozvoj I.-V. a enviro-zošitov z programu Požičaná planéta sme sa rozhodli z dôvodov:

  • komplexnosť a rozsah programu Požičaná planéta, ktorý prináša všetky kľúčové témy udržateľného rozvoja a je v súčasnosti najväčší environmentálny vzdelávací program v SR, (prináša viac ako 400 environmentálnych aktivít pre 20 kľúčových tém udržateľného rozvoja)
  • vhodné členenie programu na tematické okruhy: Odcudzenie, Konzum, Biodiverzita, Zmena klímy a Budúcnosť je v našich rukách, ktoré zapadajú do konceptu dlhodobého rozvoja projektu ekoolympiády,
  • profesionalita programu, na tvorbe environmentálnych aktivít v odborných metodických príručkách pre pedagogickú prach a enviro-zošitoch sa podieľajú špičkoví experti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre,
  • pútavé a zrozumiteľné vysvetlenie príslušnej témy prostredníctvom literárnych príbehov a environmentálnych aktivít,
  • vysvetlenie globálnych súvislostí prostredníctvom lokálnych javov, premostenie do prostredia, ktoré je žiakom a študentom blízke a ktoré poznajú, tak aby komplexne chápali vplyv vlastného konania na prírodné biotopy,
  • témy, tematické okruhy a  environmentálne aktivity boli zvolené vo väzbe na štátny vzdelávací program a v súlade s cieľmi programu  Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj,
  • umožňuje dlhodobý aspekt spolupráce vzhľadom na dlhodobé ciele programu Požičaná planéta.
    Knihu nájdete aj tu.

Žijeme zodpovedne

Prečo sme vybrali knihu Žijeme zodpovedne (Georgina Wilson – Powell):
Pre stredné školy sme hľadali knihu, ktorá neponúka len vysvetlenia jednotlivých problémov týkajúcich sa klimatickej zmeny a ochrany ŽP, ale zároveň prichádza s riešeniami a jednoduchými krokmi, ktoré môže každý človek aplikovať do života.
V úvode sa venuje 9 závažným problémom, ktorým čeli naša planéta a veľmi jednoducho vysvetluje nasledovné oblasti: globálne otepľovanie, odlesňovanie, bezpečnosť vodných zdrojov, zenčistenie, odpad, biodiverzita, okysľovanie oceánov, erózia pôdy, ubúdanie zdrojov.
Hľadali sme knihu, z ktorej sa študenti dozvedia množstvo zaujímavých informácií, ktoré vedia ďalej šíriť vrámci svojich rodín. Kniha podnecuje k pýtaniu sa, ku kritickému mysleniu, k hľadaniu tých najrozumenjších a najefektívnejších riešení vrámci zavádzaní zmien súvisiacich s klimatickou zmenou. Je kompaktná a ľahko zrozumiteľná. Knihu nájdete aj tu.