SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČEL BUDÚCEHO OSLOVENIA OHĽADOM AKTIVÍT NÁŠHO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a aj s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyplnením a odoslaním prihlášky  na Ekoolympiádu a udelením osobitného súhlasu prostredníctvom funkcionality na našej webovej stránke alebo udelením súhlasu inou formou (napr. emailom) vyjadrujete podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov a to najmä v rozsahu identifikačných a kontaktných osobných údajov (meno, priezvisko, e-mail kontakt) prevádzkovateľovi: O.Z. Planet Lover, so sídlom Oriešková 7, 82105 Bratislava, IČO: 52270572 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Súhlas udeľujete na účel budúceho informovania zo strany prevádzkovateľa, najmä e-mailovou formou o aktivitách prevádzkovateľa zameraných na ochranu životného prostredia a ekologicky priateľskom spôsobe života.

Doba spracúvania osobných údajov sú 4 roky odo dňa udelenia súhlasu (deň odoslania žiadosti je deň udelenia súhlasu), alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom Vašej vôle. Ďalšie informácie podľa čl. 13 GDPR sú obsiahnuté v našich Informáciách poskytovaných dotknutej osobe.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžete uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

  1. a) emailovou správou zaslanou na adresu elektronickej pošty prevádzkovateľa: gdpr@planetlover.org,
  2. b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.
ORGANIZÁCIA
logo-planet-biele
Planet Lover
Oriešková 18181/7
821 05 Bratislava-Ružinov

NAŠE PROJEKTY

KONTAKT
www.planetlover.org
info@planetlover.org

PRÁVNA FORMA

Občianske združenie

Registrový úrad MV SR

Registračné číslo
VVS/1-900/90-56082

IČO 52270572
Slovenská sporiteľňa
IBAN SK05 0900 0000 0051 7980 2435