SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČEL BUDÚCEHO OSLOVENIA OHĽADOM AKTIVÍT NÁŠHO OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a aj s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyplnením a odoslaním prihlášky  na Ekoolympiádu a udelením osobitného súhlasu prostredníctvom funkcionality na našej webovej stránke alebo udelením súhlasu inou formou (napr. emailom) vyjadrujete podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov a to najmä v rozsahu identifikačných a kontaktných osobných údajov (meno, priezvisko, e-mail kontakt) prevádzkovateľovi: O.Z. Planet Lover, so sídlom Oriešková 7, 82105 Bratislava, IČO: 52270572 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Súhlas udeľujete na účel budúceho informovania zo strany prevádzkovateľa, najmä e-mailovou formou o aktivitách prevádzkovateľa zameraných na ochranu životného prostredia a ekologicky priateľskom spôsobe života.

Doba spracúvania osobných údajov sú 4 roky odo dňa udelenia súhlasu (deň odoslania žiadosti je deň udelenia súhlasu), alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom Vašej vôle. Ďalšie informácie podľa čl. 13 GDPR sú obsiahnuté v našich Informáciách poskytovaných dotknutej osobe.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžete uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

  1. a) emailovou správou zaslanou na adresu elektronickej pošty prevádzkovateľa: gdpr@planetlover.org,
  2. b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.
Veľmi si vážime, že ste vašich žiakov / študentov zaregistrovali alebo namotivovali na Ekoolympiádu.
Už tento štvrtok (23.3.2023) hrajú nasledovné ročníky OSTRÚ HRU:
9. trieda ZŠ / KVARTA OG
1. trieda SŠ / KVINTA OG
2. trieda SŠ / SEXTA OG
POZOR!!!!!!KVÔLI VEĽKÉMU NÁPORU ŽIAKOV SME ZMENILI HRACIE ČASY JEDNOTLIVÝCH SKUPÍN  NA ŠTVRTOK!!!!!
Veríme, že nenarušíme veľmi priebeh vyučovania, no nakoľko chceme študentom čo najviac uľahčiť hľadký / technický priebeh hry, rozdelenie do skupín bolo nevyhnutné.
Kedy hrajú jednotlivé skupiny:
9. trieda ZŠ / KVARTA OG  vstúpiť do hry môžu kedykoľvek medzi 8:00 a 8.30
1. trieda SŠ / KVINTA OG, vstúpiť do hry môžu kedykoľvek medzi 9:00 a 9:30
2. trieda SŠ / SEXTA OG, vstúpiť do hry môžu kedykoľvek medzi 10:00 a 10:30

Odkedy študenti spustia hru, majú k dispozícii 30 minút na hru. Nemusia štartovaťo celej, môžu štartovať kedykoľvek v uvedonom rozpätí, napríklad 8:15 a hrať môžu do 8:45. Najväčší nápor registrujeme vždy presne o celej, čo môže spôsobovať technické problémy (obrovský nápor hráčov spomaľuje systém, ale nenarúša výsledok), preto ak môžete nefixujte sa na presný čas štartu. Čím neskôr začnú, tým ľahší technický priebeh danej skupiny.

BLIŽŠIE INŠTRUKCIE K SAMOTNEJ OSTREJ HRE:

  • ostrú hru spustia jednoducho – vstúpia do aplikácie tak ako doteraz (teda v hra.ekoolympiada.sk – hrať môžu spokojne aj cez svoj telefón:)
  • namiesto tlačítka “EKOTRENAŽÉR”  v ňom nájdu tlačítko “HRAJ”
  • čaká ich 50 otázok, pričom otázky budú mix všetkých 5 tém
  • postupuje 33 najlepších, o výsledkoch budeme informovať mailom a na webe
  • všetky otázky, ktoré budú v ostrej hre, mohli vidieť v Ekotrenažéri, teda nemá ich čo zaskočiť

Prajeme veľa šťastia, nech sa vašim študentom darízískať čo najviac správnych odpovedí!

pexels-pascal-renet-105819