PRAVIDLÁ A PODMIENKY

vedomostnej súťaže EKOOLYMPIÁDA

 • Organizátor súťaže

Občianske združenie  Planet Lover, so sídlom Oriešková 7, 82105 Bratislava, IČO: 52270572 zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č.VVS/1-900/90-56082  (ďalej len „Planet Lover“).

Planet Lover je občianske združenie, ktoré sa primárne venuje vzdelávaniu študentov stredných škôl. Našim cieľom je zmena myslenia mladšej generácie, ktorá dokáže ovplyvniť správanie celej rodiny (najmä rodičov). Stačí jeden jednoduchý krok denne u každého z nás, a spoločne to vedie k veľkej zmene. Udržateľným správaním motivujete svoje najbližšie okolie a stávate sa pre ostatných pozitívnych vzorom. Netreba sa báť skúsiť nové veci, návyky. Žijeme históriu, ktorá sa nebude opakovať. Lebo zmena je nevyhnutná. A dôsledky, či už pozitívne alebo negatívne sa ukážu už o pár desiatok rokov. 

Odborným garantom projektu  je RNDr. Marcela Morvová Jr., PhD.

 • Účastníci súťaže

Do súťaže sa môžu prihlásiť:

 • žiaci 2. stupňa základných škôl (triedy – 7., 8., 9.), 
 • študenti stredných škôl 
 • študenti osemročných gymnázií

Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. V prípade, ak súťažiaci nedosiahol vek 16 rokov, registráciu do Aplikácie a odsúhlasenie týchto podmienok súťaže je povinný vykonať zákonný zástupca takéhoto študenta.

Vylúčený zo súťaže môže byť ten účastník, u ktorého sa zistí nesplnenie podmienok účastí, konanie v rozpore s pravidlami a podmienkami súťaže,  pri registrácii uvedenie nepravdivých a/alebo neúplných informácií.

Účasť účastníkov súťaže je bezplatná.

 • Termín a miesto konania súťaže

 

Začiatok súťaže: 01.02.2023

Koniec súťaže: 31.03.2023

Miestom konania súťaže : Slovenská republika


 • Výhra

Výhercovia súťaže prežijú Ekodeň  plný prekvapení, ktorý bude ukončený spoločnou večerou s veľmi zaujímavými hosťami. 

Výhru dostane jeden výherca z každej vekovej kategórie,  ktorý vo finálovom kole dosiahne najvyšší počet bodov a ním uvedený učiteľ (t. j. spolu 3 študenti + 3 učitelia).

Výherca berie na vedomie, že pre poskytnutie plnenia z výhry je nutná jeho súčinnosť. V prípade neposkytnutia potrebnej súčinnosti, nárok na výhru výhercovi zaniká. Organizátor následne uskutoční náhradný výber výhercu.

 • Registrácia : 

Podmienkou pre zapojenie študenta do súťaže je jeho registrácia na 

https://registracia.ekoolympiada.sk/register

 • Pravidlá a priebeh súťaže

Hra prebieha inovatívnym spôsobom v online prostredí cez aplikáciu špeciálne navrhnutú pre toto environmentálne vzdelávanie. 

V školskom roku 2022/23 sa bude hrať Ekoolympiáda v 5 témach:

 1. Oceán
 2. Voda 
 3. Pôda
 4. Odpad
 5. Klimatická zmena
 1. 2. 2023 sa otvorí́ aplikácia na registráciu na hru. Po registrácii  v aplikácii je potrené potvrdiť emailovú  adresu, ktorú si účastník súťaže do systému zvolil.

 

Súťaž sa skladá z troch častí: ekotrenažér, ostrá hra a finálové kolo

Ekotrenažér

1.3.2023 sa otvára aplikácia na ekotrenažér.

Počas prvých troch marcových týždňov, budú k dispozícii všetky otázky zo všetkých tém. Študenti môžu prechádzať otázky jednu po druhej bez časového stresu. Medzi týmito tréningovými  otázkami sa nachádzajú  aj otázky, ktoré budú použité počas  prvého súťažného –   ostrého kola. Otázky v ekotrenažéri pochádzajú zo zdrojov uvedených na webstránke.  Napriek tomu, že environmentálna výchova je prierezový́ predmet, nikto nebude ukrátený́, trénovací priestor je pre každého rovnaký́. Znamená to, každý́ účastník má rovnaké́ šance vyhrať̌. Okrem hracích dní, bude Aplikácia v tréningovom režime otvorená pre všetkých. Je na voľnom zvážení každého súťažiaceho, či využije aj prípravu na súťaž.

Ostrá hra

21.3.2023 – 9.00 – 9.30 – súťaží skupina: 7.-8. trieda základných škôl/ sekunda – kvarta osemročných gymnázií

23.3. 2023 – 8.00 – 10.30 – súťaží skupina: 9. trieda základných škôl / 1. a 2. trieda  stredných  škôl/ kvinta – sexta osemročných gymnázií

Jednotlivé skupiny hrajú:

 1. trieda ZŠ / KVARTA OG  vstúpiť do hry môžu kedykoľvek medzi 8:00 a 8.30
 2. trieda SŠ / KVINTA OG, vstúpiť do hry môžu kedykoľvek medzi 9:00 a 9:30
 3. trieda SŠ / SEXTA OG, vstúpiť do hry môžu kedykoľvek medzi 10:00 a 10:30

 

24.3. 2023 – 9.00 – 9.30 – súťaží skupina: 3., 4. a 5. trieda  stredných  škôl/ septima a oktáva osemročných gymnázií

Otvorená ostrá hra trvá 30 minút tzn. odkedy študenti spustia hru, majú k dispozícii 30 minút na hru. Nemusia štartovať o celej, môžu štartovať kedykoľvek v uvedenom rozpätí, napríklad 8:15 a hrať môžu do 8:45.

Za hráča ostrej hry považujeme toho účastníka súťaže, ktorý počas ostrej hry zodpovie aspoň 45 otázok. Otázky sa zobrazujú na každom zariadení v inom poradí. Počas hry hráč vidí koľko času mu ešte ostáva do konca. 

Do finálového kola postupuje 33 najlepších z každej vekovej skupiny (oficiálne zverejníme ich mená).

Finále 

Vo finále hrajú naraz všetky vekové kategórie, teda spolu 99 hráčov.

29.3. 2023 – 9.00- 9,30  – súťažia naraz postupujúci z ostrých kôl  (opäť sa súťaží v 3 vekových kategóriách).

31.03.2023 – Vyhlásenie výsledkov – víťazov všetkých vekových kategórií

Výherca bude kontaktovaný organizátorom telefonicky a e-mailom. V prípade, ak výherca neprejaví záujem o výhru alebo neposkytne organizátorovi potrebnú súčinnosť, organizátor uskutoční náhradný výber výhercu.

 • Spracovanie osobných údajov

Účasťou v súťaži spôsobom uvedeným v týchto podmienkach súťaže, dáva účastník súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely účasti v súťaži, vyhodnotenia súťaže, doručenie výhry výhercovi súťaže. V súvislosti s týmito podmienkami súťaže organizátor súťaže spracúva najmä nasledovné údaje o súťažiacich: meno, priezvisko, škola, na ktorej súťažiaci študuje, e-mail, tel. kontakt, repozitár s vypracovaným zadaním, kontaktné údaje na zákonného zástupcu súťažiaceho mladšieho ako 16 rokov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po 6 mesiacov po skončení súťaže. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjektom, ktorým poskytnutie vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, subjektom zabezpečujúcim technickú podporu.

Osobné údaje sú v obmedzenom rozsahu spracovávané aj na účel oslovovania ohľadom aktivít prevádzkovateľa. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je náš oprávnený záujem dotknuté osoby v budúcnosti oboznámiť s aktivitami Planet Lover.

Vybrané údaje (o účasti v súťaži, veku, pohlaví, kraji, type školy, ktoré dotknutá osoba navštevuje resp. kde pôsobí) slúžia na štatistické vyhodnocovanie údajov pre potreby prípravy ďalších vzdelávacích aktivít prevádzkovateľa. Tieto údaje sa nespájajú s jej menom, priezviskom, trvalým pobytom, telefónnym číslom ani emailovou adresou.   

Prístup k osobným údajom, ktoré budú dostupné na Facebooku a Instagrame bude mať i spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canaí Harbour, Dublin 2, Írska republika ako spoločný prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php a https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram%20Help&bc[1]=Privacy%20and%20Safety%20Center).

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov organizátorovi súťaže nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má  najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Viac informácií o ochrane osobných údajov u organizátora je dostupných na webovej stránke organizátora – www.ekoolympiada.sk.

 • Možnosť vymáhania výhry

V zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhru z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a nároky súvisiace s výhrami sa riadia podmienkami upravenými v týchto podmienkach súťaže. Výhercovia nemajú právo uplatňovať si u organizátora nároky z vady výhry a/alebo uplatniť si reklamáciu výhry. V prípade, ak nastanú pochybnosti o splnení nároku na výhru v zmysle týchto podmienok, rozhodne o nároku organizátor.

 • Úprava a zmena podmienok súťaže

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred začiatkom súťaže aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým došlo k vyhláseniu súťaže.

 •   Zverejnenie podmienok súťaže

Tieto podmienky súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.ekoolympiada.sk počas trvania súťaže a tiež budú k dispozícii k nahliadnutiu v priestoroch organizátora.

 •   Zodpovednosť za škodu

Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za škodu, ktorá účastníkovi vznikla v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, nedoručením alebo zrieknutím sa výhry.

Organizátor nezodpovedá za služby poskytovateľov telekomunikačných služieb ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo priamo neposkytuje v súvislosti so súťažou.

ORGANIZÁCIA
logo-planet-biele
Planet Lover
Oriešková 18181/7
821 05 Bratislava-Ružinov

NAŠE PROJEKTY

KONTAKT
www.planetlover.org
info@planetlover.org

PRÁVNA FORMA

Občianske združenie

Registrový úrad MV SR

Registračné číslo
VVS/1-900/90-56082

IČO 52270572
Slovenská sporiteľňa
IBAN SK05 0900 0000 0051 7980 2435