PODMIENKY VEDOMOSTNEJ SÚŤAŽE
„EKOOLYMIÁDA“

Tento dokument upravuje podmienky súťaže ,,Ekoolympiáda“. Podmienky uvedené v tomto dokumente sú záväzné pre všetkých súťažiacich.

Názov vedomostnej súťaže:
„Ekooplymiáda“

Organizátor súťaže:

Občianske združenie O.Z. Planet Lover, so sídlom Orieškova 7, 82105 Bratislava, IČO: 52270572 (ďalej len „organizátor“).

Organizátor je občianske združenie, ktorého úlohou je prispieť k zvýšeniu povedomia o ochrane prírody a ekológií u študentov a žiakov. Organizátor sa snaží šíriť kľúčové informácie o tom, ako možno zmeniť svoje denné návyky a byť tak zodpovednejší k ochrane planéty. Cieľom činnosti občianskeho združenia je zmena myslenia mladšej generácie, ktorá dokáže ovplyvniť správanie celej rodiny.

Začiatok súťaže a miesto konania súťaže:

Začiatok súťaže: 04.03.2022 do 25.03.2022.

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

Online portál určený pre súťaž:

www.ekoolympiada.sk

Základný princíp súťaže:

Organizátor organizuje od 04.03.2022 vedomostnú súťaž pre žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl s názvom: „Ekoolympiáda“. Samotnej súťaži predchádza príprava na súťaž, v zmysle nižšie uvedeného popisu. Je na voľnom zvážení každého súťažiaceho, či využije aj prípravu na súťaž.

Podmienkou pre zapojenie študenta do súťaže je jeho registrácia na https://registracia.ekoolympiada.sk/register

Príprava na súťaž: od 01.02.2022 – do 28.02.2022 bude prebiehať v online aplikácii dostupnej na www.hra.ekoolympiada.sk (ďalej len „Aplikácia“). Príprava na súťaž bude pozostávať z viacerých tematických blokov, na ktorých môžu zúčastnení získať potrebné vedomosti na následnú Ekoolympiádu, ktorá bude prebiehať pod záštitou organizátora.

Vedomostné prípravné bloky v Aplikácii budú prebiehať podľa nasledovného plánu:

1.2.2022 – 6.2.2022 – téma VODA
7.2.2022 – 13.2.2022 – téma BIODIVERZITA (PÔDA, LESY, …)
14.2.2022 – 20.2.2022 – téma ODPAD
21.2.2022 – 28.2.2022 – téma KLIMATICKÁ ZMENA

Samotná súťaž taktiež prebieha v Aplikácii.

Marec 2022 je súťažný mesiac, pričom jednotlivé fázy vedomostnej súťaže budú prebiehať nasledovne:
4.3.2022 – 9.00 – 10.00 – súťaží skupina: 5.-6. ročník základných škôl (prvé kolo)
11.3.2022 – 9.00 – 10.00 – súťaží skupina: 7.-8.-9. ročník základných škôl (prvé kolo)
18.3.2022 – 9.00 – 10.00 – súťaží skupina: stredné školy (prvé kolo)

Z každej skupiny postúpi 33 najlepších do finálového kola.
25.3. 2022 – 9.00- 9.45 FINÁLOVÉ KOLO – súťažia naraz postupujúci z prvého kola (opäť sa ale súťaží v 3 vekových kategóriách).

Do vyhodnocovania súťaže budú zaradení všetci účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti podľa týchto podmienok, t.j. registrácia do aplikácie https://registracia.ekoolympiada.sk/register, účasť na prvom kole, postup do finálového kola, účasť na finálovom kole.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 28.03.2022.

Prvé kolo v jednotlivých kategóriách ako aj finálové kolo bude prebiehať overovaním vedomostí súťažiacich formou testových a otvorených otázok:
– v prípade testových otázok, pôjde o výber z ponúknutých možností (a, b, c, d) – hodnota odpovede 1 bod. Správna, bude v každej testovej otázke, vždy iba jedna odpoveď.
– v prípade otvorených otázok, bude potrebné napísať správnu odpoveď na otázku – hodnota odpovede 2 body.

Pokiaľ súťažiaci dosiahnu rovnaký počet bodov, rozhodne časový limit, teda vyhrá študent, ktorý odpovedal rýchlejšie. 

Celkovo bude 50 otázok, na zodpovedanie bude stanovený časový limit, pričom po uplynutí limitu sa hra zavrie. V prípade, ak študent nestihne zodpovedať na všetky otázky, bodovať sa budú tie, ktoré študent stihol zodpovedať v danom časovom limite. Hru vyhráva súťažiaci s najvyšším počtom získaných bodov. Odpovede na všetky otázky je možné nájsť v odporúčanej literatúre, ktorá je uvedená na webovej stránke https://ekoolympiada.sk/pravidla/. Všetky súťažné otázky pochádzajú výlučne z uvedenej odporúčanej literatúry.

5. Podmienky účasti v súťaži:

Zapojením sa do súťaže vyjadruje študent svoj súhlas s týmito podmienkami súťaže. Súťaže sa môže zúčastniť každý študent druhého stupňa základnej školy a študent strednej školy (ďalej aj ako „súťažiaci“ alebo „účastník“). Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. V prípade, ak súťažiaci nedosiahol vek 16 rokov, registráciu do Aplikácie a odsúhlasenie týchto podmienok súťaže je povinný vykonať zákonný zástupca takéhoto študenta.

Výhra:

Exkurzia do jednej z najudržateľnejších budov, nachádzajúcej sa v Lausanna, Švajčiarsko v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom.

7. Výherca:

1. výherca z každej vekovej kategórie (t.j. spolu 3 študenti), ktorí vo finálovom kole dosiahnu najvyšší počet bodov.

Výherca berie na vedomie, že pre poskytnutie plnenia z výhry je nutná jeho súčinnosť. V prípade neposkytnutia potrebnej súčinnosti, nárok na výhru výhercovi zaniká.

8. Informovanie účastníkov súťaže o získaní výhry a odovzdávaní výhry:

Výherca bude kontaktovaný organizátorom telefonicky a e-mailom. V prípade, ak výherca neprejaví záujem o výhru alebo neposkytne organizátorovi potrebnú súčinnosť, organizátor uskutoční náhradný výber výhercu.

9. Spracovanie osobných údajov:

Účasťou v súťaži spôsobom uvedeným v týchto podmienkach súťaže, dáva účastník súťaže súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely účasti v súťaži, vyhodnotenia súťaže, doručenie výhry výhercovi súťaže. V súvislosti s týmito podmienkami súťaže organizátor súťaže spracúva najmä nasledovné údaje o súťažiacich: meno, priezvisko, škola, na ktorej súťažiaci študuje, e-mail, tel. kontakt, repozitár s vypracovaným zadaním, kontaktné údaje na zákonného zástupcu súťažiaceho mladšieho ako 16 rokov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po 6 mesiacov po skončení súťaže. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjektom, ktorým poskytnutie vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, subjektom zabezpečujúcim technickú podporu a subjektu poskytujúcemu výhru v súťaži.

Prístup k osobným údajom, ktoré budú dostupné na Facebooku a Instagrame bude mať i spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canaí Harbour, Dublin 2, Írska republika ako spoločný prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php a https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram%20Help&bc[1]=Privacy%20and%20Safety%20Center).

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov organizátorovi súťaže nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má  najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Viac informácií o ochrane osobných údajov u organizátora je dostupných na webovej stránke organizátora – www.ekoolympiada.sk.

10. Možnosť vymáhania výhier zo súťaže:

V zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhru z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a nároky súvisiace s výhrami sa riadia podmienkami upravenými v týchto podmienkach súťaže. Výhercovia nemajú právo uplatňovať si u organizátora nároky z vady výhry a/alebo uplatniť si reklamáciu výhry. V prípade, ak nastanú pochybnosti o splnení nároku na výhru v zmysle týchto podmienok, rozhodne o nároku organizátor.

11. Úprava a zmena podmienok súťaže:

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred začiatkom súťaže aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým došlo k vyhláseniu súťaže.

12. Zverejnenie podmienok súťaže:

Tieto podmienky súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.ekoolympiada.sk počas trvania súťaže. Tieto podmienky súťaže budú tiež k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch organizátora.


13. Zodpovednosť za škodu:

Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za škodu, ktorá účastníkovi vznikla v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, nedoručením alebo zrieknutím sa výhry.

Organizátor nezodpovedá za služby poskytovateľov telekomunikačných služieb ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo priamo neposkytuje v súvislosti so súťažou.